BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENS

 

Algemeen
Dit beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Persoonsgegevensbeleid") beschrijft hoe LIEWOOD A/S (hierna "LIEWOOD", "ons", "onze" of "wij") informatie over u verzamelt.

De Personal Data Policy is van toepassing op persoonlijke gegevens die u ons verstrekt of die we verzamelen via de LIEWOOD website, www.liewood.nl (hierna "website").

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, LIEWOOD is de verantwoordelijke voor de verwerking. Alle vragen aan LIEWOOD kunnen worden gemaakt via de contactgegevens vermeld onder Contact informatie.
 
Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en voor welk doel, en wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens?
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over u en uw gebruik van de website, bijvoorbeeld welk type browser u gebruikt, de zoektermen die u gebruikt in de website, uw IP-adres, met inbegrip van uw netwerk locatie, en informatie over uw computer.

  • Het doel hiervan is de gebruikerservaring en de werking van de website te optimaliseren en gerichte marketing uit te voeren, waaronder retargeting via Facebook en Google. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk zodat wij onze belangen kunnen nastreven om de website te verbeteren en u relevante aanbiedingen te tonen.
  • De rechtsgrondslag voor de verwerking is de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 6 (1f).

 

Wanneer u een product koopt of met ons communiceert op de website, verzamelen wij de informatie die u persoonlijk verstrekt, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsmethode, informatie over welke producten u koopt en welke u eventueel hebt teruggestuurd, leveringswensen en informatie over het IP-adres van waaruit uw aankoop wordt gedaan.


Bij de verwerking van bestellingen en overeenkomsten met onze agent, winkeliers en andere samenwerkingspartners kunnen in sommige gevallen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden rechtstreeks bij de betreffende samenwerkingspartner of via onze agenten verzameld. De gegevens omvatten naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsmethode, informatie over welke producten u koopt en welke u eventueel hebt teruggestuurd, leveringswensen en informatie over het IP-adres van waaruit uw aankoop wordt gedaan.

 

  • Het doel hiervan is dat wij de door u bestelde producten kunnen leveren en onze overeenkomst met u kunnen nakomen, en verder dat wij uw recht om goederen te retourneren en klachten in te dienen kunnen administreren. Wij kunnen ook informatie over uw aankoop verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder boekhouding en administratie. Bij een aankoop wordt het IP-adres verzameld met het oog op ons belang om fraude te kunnen voorkomen.
  • De rechtsgrondslag voor de verwerking is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, artikel 6, lid 1b, 1c en 1f.

 

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij informatie over uw e-mailadres.

  • Het doel hiervan is dat wij ons belang kunnen nastreven om u de nieuwsbrief te kunnen leveren.
  • De rechtsgrondslag voor de verwerking is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, artikel 6, lid 1a of 1f).

 
Ontvangers van persoonlijke gegevens
Informatie over uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bestelnummer en specifieke leveringswensen worden doorgegeven aan GLS, UPS of een vervoerder, die de levering van de gekochte goederen aan u beheert.

Informatie kan worden toevertrouwd aan externe partners, die de informatie namens ons verwerken. Wij maken gebruik van externe partners om onder meer de technische werking van onze website te beheren en verbeteringen aan te brengen, nieuwsbrieven en doelgerichte marketing, waaronder retargeting, uit te geven en voor uw beoordeling van ons bedrijf en onze producten. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers en staan in onze opdracht, en zij verwerken gegevens waarvan wij de gegevensbeheerder zijn. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan de uitvoering van de overeenkomst met ons en zijn in dit verband onderworpen aan geheimhouding. Wij hebben schriftelijke gegevensverwerkersovereenkomsten gesloten met alle gegevensverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken.

Twee van deze gegevensverwerkers, Google Analytics eigendom van/Google LLC en Facebook Inc. zijn gevestigd in de VS. De noodzakelijke garanties voor de doorgifte van gegevens naar de VS worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker in het kader van het EU-VS-privacyschild, cf. de algemene verordening gegevensbescherming van de EU, artikel 45.

 

 


Uw rechten
Om openheid te creëren met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, moeten wij u als verantwoordelijke voor de verwerking informeren over uw rechten.
 
Recht op toegang
U hebt te allen tijde het recht om informatie bij ons op te vragen over onder andere welke gegevens wij over u hebben geregistreerd, met welk doel de registratie dient, welke categorieën persoonsgegevens en ontvangers van gegevens er kunnen zijn en informatie over waar de gegevens vandaan komen.

U heeft recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen, moet u een schriftelijk verzoek per e-mail sturen, gericht aan klantenservice@liewood.nl. Er kan u gevraagd worden te documenteren dat u bent wie u zegt te zijn.

Recht op correctie
U hebt het recht ons te verzoeken onjuiste informatie over u te corrigeren. Als u zich bewust bent geworden van een fout in de informatie die wij over u hebben geregistreerd, wordt u aangemoedigd hierover schriftelijk contact met ons op te nemen, zodat wij de informatie kunnen corrigeren.

Recht op wissen
In bepaalde situaties hebt u het recht om al uw persoonsgegevens bij ons te laten wissen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en wij geen andere rechtsgrond hebben om de verwerking voort te zetten. Voor zover de verdere verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om een wettelijke verplichting te kunnen vaststellen, uitoefenen of verdedigen, zijn wij niet verplicht uw persoonsgegevens te wissen.

Recht op beperking van de verwerking tot opslag
In bepaalde situaties hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot opslag, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de informatie over u onjuist is. 
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
In bepaalde situaties hebt u het recht om de persoonsgegevens die u persoonlijk aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat aan u terug te sturen en hebt u het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.


Recht op bezwaar
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, inclusief profilering met het oog op gerichte direct marketing.

Bovendien hebt u het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wij uitvoeren op basis van de behartiging van onze legitieme belangen op grond waarvan wij informatie verzamelen.

Recht om toestemming in te trekken
U hebt te allen tijde het recht om de toestemming die u ons voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens hebt gegeven, in te trekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via klantenservice@liewood.nl.

 

Recht om een klacht in te dienen

De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillen beslechtingsplatform, te bereiken via: http://ec.europa.eu/odr/ of via de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/.
 
Wissen van persoonsgegevens

Met betrekking tot de gegevens die over uw gebruik van de website worden verzameld, cf. welke informatie wordt verzameld, verwijderen wij deze wanneer ze voor ons niet meer relevant zijn.

Informatie die wordt verzameld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief wordt gewist zodra u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebt ingetrokken, tenzij er een andere basis is voor de verwerking van de informatie.

Wat betreft de informatie die wordt verzameld in verband met aankopen die u via de website hebt gedaan, cf. welke informatie wordt verzameld, zullen wij deze over het algemeen verwijderen na drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin u uw aankoop hebt gedaan. Informatie kan echter langer worden opgeslagen als wij een legitieme noodzaak hebben voor langere opslag, bijvoorbeeld als dat nodig is omdat een wettelijke verplichting kan worden vastgesteld, uitgeoefend of verdedigd, of als opslag voor ons noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen. Boekhoudkundig materiaal wordt vijf jaar bewaard tot het einde van een kalenderjaar om te voldoen aan de eisen van de boekhoudwetgeving.
 
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk of op onrechtmatige wijze worden vernietigd, verloren gaan of beschadigd, en dat zij ter beschikking komen van onbevoegden of worden misbruikt.

Alleen medewerkers die een reële noodzaak hebben om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens voor de uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

LIEWOOD is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de website.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid inzake persoonsgegevens of een of meer van uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in paragraaf 4, neem dan contact op met:

 LIEWOOD A/S

Blegdamsvej 124
2100 Copenhagen Ø
DENEMARKEN

Telefoon: +31 85 208 9085

E-mail: klantenservice@liewood-shop.nl


Wijzigingen in het beleid inzake persoonsgegevens

Dit beleid inzake persoonsgegevens kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U kunt altijd de meest recente versie van ons beleid inzake persoonsgegevens vinden op onze website.